سبک های گفتگو

✅چهار نوع سبک رایج گفتگو وجود دارد که عبارتنـد از: منفعـل🔹 مهـاجم🔹 منفعـل مهاجم 🔹و صریح

✔️که مناسبترین و مؤثرین آنها، صراحت است.

✅گفتگوی منفعلانه

🔸🔶فـرد نـسبت بـه بیـان افکـار، احـساسات و تمـایلاتش و همچنین روراستی و صداقت بی میل است و در واقع این افکار و احساسات را نـزد خـودش نگـه میدارد.

🔸🔶این روش ممکن است ناشی از اعتماد به نفس پایین باشد و به طور مشخص به منظـور اجتناب از جریحه دار کردن احساسات دیگران و یا جلوگیری از سرزنش به کار گرفته شـود. گفتگوی منفعلانه، سدی در راه ایجاد صمیمیت در روابط است.

✅گفتگوی تهاجمی

🔸🔶فرد دارای چنین سبکی همیشه طرف مقابل را سرزنش و مـتهم مـیکنـد و اغلـب ازبیاناتی از قبیل “تو همیشه” یا “تو هرگز” استفاده میکند. عموماً ایـن روش هنگـامی بـه کـار میرود که یکی از طرفین احساس تهدید میکند و یـا
افکـار و احـساسات منفـی دارد.

✔️در این شیوه معمولاً منجر به جریحه دار شدن احساسات زوجین میشود و صمیمیت بین آنها را تخریب میکند.
🔻مثال👇🏻
⭕️تمرکز بر شخص: “تو گفتی که ماشین رو تنظیم کردی، اما این کار رو نکردی، تو هرگز کاری رو که میگی انجام نمیدی”.

✅گفتگوی منفعل ـ مهاجم

🔶🔸افراد دارای این سبک به صورت نامشخص پرخاشگری مـیکننـد، یعنـی بـه صـورت غیرمستقیم خشم خود را نسبت به دیگری بیان میکنند و انتظار دارند دیگری بداند کـه بـرای چه اینکار را میکنند.

⭕️مثلاً همسری کاری را که همسرش از او خواسته، پشت گوش میانـدازد و یا به طور نامشخص شکایت میکند. کله شقی، اشکالتراشی، مـسامحه کـاری و پـشت گوش اندازی، ویژگیهای این دسـته از افـراد اسـت.

⭕️بـه عنـوان مثـال؛ همـسری از اسـتراحت بعدازظهر شوهرش در حالی که خودش بعد از کارِ بیـرون، بایـد کارهـای خانـه را انجـام دهـد، ناراحت است. او به جای بیان صریح این احساس، با سـر و صـدا کـردن و کوبیـدن ظـروف بـه یکدیگر مانع استراحت همسرش میشود

✅گفتگوی صریح

🔸🔶فرد دارای این سبک بدون احساس ترس یا رفتار پرخاشگرانه، احساسات، خواسته ها وافکار خود را بیان میکند . صراحت، این احساس را به ما میدهد که از کار آیی و نظارت درونی لازم برخـورداریـم. چنـین حسی به نوبه خود حس اعتماد به نفس و خـود ارزشـمندی را در ارتبـاط بـا دیگـران افـزایش میدهد.

⭕️مثالی از بیان صریح، “از ایـن کـه کارای خونه رو به تنهایی انجام میدم احساس خستگی میکنم، دوست دارم تو هـم تـوی ایـن کار با من مشارکت کنی”.

✔️وقتی یکی از طرفین به طور صریح صحبت میکند، مخاطب خـود رانیز به دادن پاسخ مثبت و صریح تشویق میکند.

در این مقاله با انواع سبک های گفتگو، تاثیر سبک های گفتگو بر صمیمیت در خانواده و مهارت های گفتگو باتوجه به توصیه های متخصصان مشاوره خانواده دراصفهان، آشنا خواهیم شد.

تاثیر سبک های گفتگو بر صمیمیت درخانواده

به عنوان مثال؛ زوج های منفعل به دلیل این که نیازهای خود را بیان نمی کنند، معمولا به آن چه می خواهند دست نمی یابند و در نتیجه ارتباطی بی روح و با حداقل صمیمیت خواهند داشت. اگر یکی از همسران مهاجم و دیگری منفعل باشد، همسر مهاجم تمایل به تسلط دارد که منجر به صمیمیت بسیار کمی خواهد شد و اگر هر دو طرف شیوه ی تهاجمی پیش گیرند، رابطه ی آن ها متعارض با حداقل صمیمیت خواهد شد.

بالعکس، در گفتگوی صریح، هر دو همسر اجازه می یابند برنده باشند، صمیمیت خود را افزایش دهند و رشد و سرزندگی در روابط شان ایجاد کنند. اما مهم است که هر دو طرف این شیوه را اجرا کنند. اگر یک همسر صریح و دیگری منفعل باشد، ارتباط برای هر دو با ناکامی و حداقل صمیمیت خواهد بود. اگر یکی صریح و دیگری تهاجمی باشد، ممکن است ارتباط بسیار متخاصم با حداقل صمیمیت باشد.

تاثیر صراحت بر رابطه زوجین

چرخه های ارتباطی منفی و مثبت

مطالعه ای بر روی ۱۵۰۰۰۰ زوج (اولسون، ۱۹۹۷) آشکار کرد که چرخه ی گفتگویی مثبت شامل صراحت و اتکا به خود است و چرخه ی گفتگویی منفی با اجتناب و تسلط همسر مشخص می شود (اولسون، ۱۹۹۷). تعاریف صراحت، اتکا به خود، اجتناب و تسلط همسر به صورت زیر هستند:

صراحت: توانایی فردی برای ابراز احساسات و آرزوها به همسر است.

اتکا به خود: نشان می دهد که فرد در مورد خودش چگونه احساس می کند و می اندیشد، توانایی کنترل امور در زندگی است.

اجتناب: تمایل فرد برای به حداقل رسانی مسایل و امتناع از مقابله با مشکلات به صورت مستقیم است.

تسلط همسر: احساس یک همسر از میزان سلطه طلبی و کنترل گری همسرش است.

در یک چرخه گفتگویی مثبت، همان طور که فرد با همسرش صریح تر می شود، احساس خود اتکایی آن ها بیشتر می شود. این امر تا حدودی به این دلیل رخ می دهد که صراحت، افراد را جهت ابراز خواسته های شان از دیگری توانمند تر می سازد. افراد هر چه بیشتر به آن چه می خواهند، برسند، احساس خود اتکایی بیشتری می کنند و همان طور که خود اتکایی بیشتری کسب می کنند، برای صراحت بیشتر، مشتاق می شوند.

در یک چرخه گفتگویی منفی، همان طور که فرد از تصمیم گیری ها اجتناب می کند، دیگری مسلط ترمی شود. همان طور که یک همسر مسلط تر می شود، دیگری بیشتر کناره می گیرد. ترکیب اجتناب و تسلط همسر چرخه گفتگوی منفی را خلق میکند. پژوهش ها دریافته اند، ازدواج هایی که در آن هر دو همسر، صریح و خود اتکایند، ازدواج های بسیار خرسندی هستند. بالعکس، ازدواج هایی که در آن ها یک همسر مسلط و دیگری اجتناب گر است، ازدواج های ناخرسندی هستند.

همه موضوعات

سبکسبکهای گفتگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *